Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i september 2018 formindsket med 29 mio. kr. til 467,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 110 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 139 mio. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**0,16,9Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,8Ændring i valutareserven0,06,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -14,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -29,9 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 21,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 163,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september formindsket nettostillingen med 21,5 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-14,3-29,9Afdrag på den indenlandske gæld*1,36,6Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning8,939,0Andet**0,10,9Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-4,016,6Statens indenlandske bruttolåntagning***17,551,9Statens likviditetspåvirkning-21,5-35,3Nationalbankens nettovalutakøb0,16,9Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,2Andre faktorer****0,32,2Ændring i nettostillingen-21,0-26,0Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet. NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 20181000 kr.30/0931/0830/09Guld17.220.28617.220.28617.491.210Fordringer på udlandet438.573.212437.273.241433.496.597Fordringer på Den Internationale Valutafond16.054.82016.054.82016.714.768Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB83.39940.65548.393Pengepolitiske udlån–10.000Andre udlån1.718.0051.771.3261.862.364 – Pengeinstitutter 1)1.718.0051.771.3261.862.364- Øvrige udlån—Indenlandske obligationer33.125.70733.125.70732.867.759Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063Materielle og immaterielle anlægsaktiver667.227635.838590.457Andre aktiver1.649.7421.636.465668.418509.276.461507.942.401503.934.0291) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0931/0830/09Seddelomløb63.763.57163.973.61463.419.156Møntomløb6.099.4406.087.9206.034.730Pengepolitiske indlån163.932.218184.958.699177.381.120 – Indestående på folio30.673.21830.807.69930.884.120 – Indskudsbeviser133.259.000154.151.000146.497.000Andre indlån14.114.03514.369.09516.246.330 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 83.39940.65548.393 – Øvrige indlån penge- og realkredit institutter474.211671.4422.730 – Øvrige indlån13.556.42513.656.99816.195.207Staten169.987.644148.521.875144.515.834Forpligtelser over for udlandet3.988.2532.659.5843.408.522Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242Andre passiver136.889117.2034.449.142Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953509.276.461507.942.401503.934.029Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

 

Comments are closed.