Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i september 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,032,8Andet**0,10,7Nationalbankens nettovalutakøb0,133,4Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-21,2Ændring i valutareserven-0,112,3Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i september et nettofinansieringsbehov på -13,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 11,3 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september forøget med 4,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 164,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september forøget nettostillingen med 5,1 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-13,111,3Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**13,848,3Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov0,759,7Statens indenlandske bruttolåntagning***-4,469,7Statens likviditetspåvirkning5,1-10,0Nationalbankens nettovalutakøb0,133,4Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,5Andre faktorer****-1,0-2,8Ændring i nettostillingen4,120,1Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 30. september 20161000 kr.30/0931/0830/09Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet420.550.294420.346.492481.474.891Fordringer på Den Internationale Valutafond17.275.97517.302.87218.283.124Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB50.24836.54953.700Pengepolitiske udlån150.00030.000350.000Andre udlån2.911.9452.890.5232.920.163Pengeinstitutter 1)2.890.9772.866.6852.884.420Øvrige udlån20.96823.83835.743Indenlandske obligationer33.011.21133.011.21132.784.952Anlægsaktier mv.452.565781.473802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver647.015690.748740.419Andre aktiver1.177.7241.158.4771.900.734491.717.424491.738.792555.017.3611) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0931/0830/09Seddelomløb63.554.09563.698.29062.117.899Møntomløb5.999.5066.010.7265.924.832Pengepolitiske indlån165.034.297160.795.200190.983.854Nettoindestående på folio29.126.29725.655.20055.124.854Indskudsbeviser135.908.000135.140.000135.859.000Andre indlån16.284.51116.264.19913.412.540Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters50.24836.54953.700indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-17.24120.77113institutterØvrige indlån16.217.02216.206.87913.358.827Staten147.244.353152.332.575194.354.846Forpligtelser over for udlandet3.550.9723.292.8381.822.239Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver4.658.5743.953.8484.669.290Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422491.717.424491.738.792555.017.361

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2016

 

Comments are closed.