Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2014

VALUTASTILLINGENValutareserven er i september 2014 forøget med 0,8 mia. kr. til 442,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 1,4 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,6 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i september netto købt valuta for 0,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,7-20,2Andet**0,64,9Nationalbankens nettovalutakøb1,4-15,3Statens udenlandske nettolåntagning***-0,6-16,4Ændring i valutareserven0,8-31,6Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i september et nettofinansieringsbehov på -21,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -16,2 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 24,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 95,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september formindsket nettostillingen med 25,5 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-21,1-16,2Afdrag på den indenlandske gæld*1,27,9Andet**-0,8-3,0Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-20,7-11,2Statens indenlandske bruttolåntagning***4,876,4Statens likviditetspåvirkning-25,5-87,6Nationalbankens nettovalutakøb1,4-15,3Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,5Andre faktorer****-0,2-6,8Ændring i nettostillingen-24,4-109,2Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 3. maj 2013 været 0,20 pct. og indskudsbevisrenten har siden 5. september 2014 været -0,05 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 30. september 20141000 kr.30/0931/0830/09Guld13.914.74013.914.74020.148.284Fordringer på udlandet410.329.755409.297.770451.678.300Fordringer på Den Internationale Valutafond19.316.75219.439.34321.011.145Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB902.97933.2122.586.609Pengepolitiske udlån19.131.6735.123.08920.217.168Andre udlån2.849.9102.787.6853.257.240Pengeinstitutter 1)2.808.6902.746.4763.211.532Øvrige udlån41.22041.20945.708Indenlandske obligationer34.442.62434.418.51634.489.494Aktier mv.802.211802.2111.120.656Materielle og immaterielle anlægsaktiver761.034758.066713.909Andre aktiver2.004.1451.775.6171.229.831504.455.823488.350.249556.452.6361) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0931/0830/09Seddelomløb59.485.67859.711.65258.532.816Møntomløb5.859.4985.859.4025.796.411Pengepolitiske indlån114.184.013124.547.849195.405.183Nettoindestående på folio33.368.01327.740.84966.284.183Indskudsbeviser80.816.00096.807.000129.121.000Andre indlån9.691.4068.451.32412.656.141Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters902.97933.2122.586.609indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-2082082.148institutterØvrige indlån8.788.2198.417.90410.067.384Staten235.558.553210.496.265197.286.746Forpligtelser over for udlandet1.194.1391.044.2671.675.733Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)12.773.40712.773.40713.323.359Andre passiver2.749.2402.506.1941.073.783Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464504.455.823488.350.249556.452.636

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2014

 

Comments are closed.