Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2017

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i oktober 2017 formindsket med 24 mio. kr. til 464,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 53 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 77 mio. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i oktober.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3Andet**0,17,1Nationalbankens nettovalutakøb0,117,4Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-9,1Ændring i valutareserven0,08,2Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 14,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -6,2 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 2,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 180,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 3,1 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov14,7-6,2Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning4,442,7Andet**0,11,7Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov19,238,3Statens indenlandske bruttolåntagning***16,076,8Statens likviditetspåvirkning3,1-38,5Nationalbankens nettovalutakøb0,117,4Nationalbankens nettoobligationskøb-0,2-0,2Andre faktorer****-0,4-0,4Ændring i nettostillingen2,7-21,8Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 20171000 kr.31/1030/0931/10Guld17.491.21017.491.21015.490.447Fordringer på udlandet434.397.751433.496.597421.252.394Fordringer på Den Internationale Valutafond16.714.76816.714.76817.275.975Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB38.16348.39337.027Pengepolitiske udlån-10.000-Andre udlån1.732.2851.862.3643.004.860 – Pengeinstitutter 1)1.732.2851.862.3642.992.041- Øvrige udlån–12.820Indenlandske obligationer32.716.33132.867.75933.022.276Anlægsaktier mv. 184.063184.063452.565Materielle og immaterielle anlægsaktiver585.964590.457645.929Andre aktiver459.316668.4181.195.762504.319.851503.934.029492.377.2351) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/1030/0931/10Seddelomløb63.307.58963.419.15663.549.089Møntomløb6.034.4706.034.7305.998.272Pengepolitiske indlån180.029.920177.381.120179.436.600 – Nettoindestående på folio29.958.92030.884.12022.575.600 – Indskudsbeviser150.071.000146.497.000156.861.000Andre indlån16.331.46216.246.33016.363.946 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 38.16348.39337.027 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter12.6292.73036 – Øvrige indlån16.280.67016.195.20716.326.883Staten141.375.378144.515.834132.446.218Forpligtelser over for udlandet4.333.7963.408.5224.103.991Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188Andre passiver4.428.0414.449.1425.088.004Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928504.319.851503.934.029492.377.235

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2017

 

Comments are closed.