Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i oktober 2015 formindsket med 22,0 mia. kr. til 491,6 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 10,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 11,3 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i oktober netto solgt valuta for 10,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-10,152,0Andet**-0,68,3Nationalbankens nettovalutakøb-10,760,3Statens udenlandske nettolåntagning***-11,3-26,3Ændring i valutareserven-22,034,1Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 13,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -7,2 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober formindsket med 15,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 175,1 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i oktober formindsket nettostillingen med 10,7 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov13,1-7,2Afdrag på den indenlandske gæld*8,031,9Andet**-0,8-9,0Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov20,415,7Statens indenlandske bruttolåntagning***24,615,1Statens likviditetspåvirkning-4,20,7Nationalbankens nettovalutakøb-10,760,3Nationalbankens nettoobligationskøb0,2-0,7Andre faktorer****-0,8-5,2Ændring i nettostillingen-15,555,1Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. oktober 20151000 kr.31/1030/0931/10Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet459.786.675481.474.891411.327.454Fordringer på Den Internationale Valutafond18.240.82218.283.12419.165.977Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB60.05453.70056.611Pengepolitiske udlån1.500.000350.0007.067.510Andre udlån3.017.9942.920.1632.683.004Pengeinstitutter 1)2.982.3202.884.4202.643.008Øvrige udlån35.67435.74339.996Indenlandske obligationer33.007.08132.784.95233.260.064Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver738.248740.419767.682Andre aktiver2.024.0441.900.7342.392.665534.884.296555.017.361491.437.9181) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/1030/0931/10Seddelomløb62.064.17362.117.89959.270.616Møntomløb5.923.9995.924.8325.859.141Pengepolitiske indlån176.602.630190.983.854101.054.623Nettoindestående på folio56.725.63055.124.85431.105.623Indskudsbeviser119.877.000135.859.00069.949.000Andre indlån13.848.72913.412.5409.379.756Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters60.05453.70056.611indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-32139.810institutterØvrige indlån13.788.64313.358.8279.313.335Staten187.345.380194.354.846235.894.439Forpligtelser over for udlandet2.103.3791.822.2391.099.863Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver5.264.1454.669.2903.146.184Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889534.884.296555.017.361491.437.918

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2015

 

Comments are closed.