Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2014

VALUTASTILLINGENValutareserven er i oktober 2014 forøget med 0,9 mia. kr. til 443,3 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 2,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 1,7 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i oktober netto købt valuta for 2,4 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto2,4-17,8Andet**0,35,2Nationalbankens nettovalutakøb2,7-12,6Statens udenlandske nettolåntagning***-1,7-18,1Ændring i valutareserven0,9-30,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 7,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -9,2 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober formindsket med 1,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 94,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober formindsket nettostillingen med 2,0 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov7,0-9,2Afdrag på den indenlandske gæld*1,08,9Andet**-0,8-3,8Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov7,2-4,0Statens indenlandske bruttolåntagning***9,285,6Statens likviditetspåvirkning-2,0-89,6Nationalbankens nettovalutakøb2,7-12,6Nationalbankens nettoobligationskøb-1,2-0,7Andre faktorer****-0,6-7,3Ændring i nettostillingen-1,1-110,2Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 3. maj 2013 været 0,20 pct. og indskudsbevisrenten har siden 5. september 2014 været -0,05 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 31. oktober 20141000 kr.31/1030/0931/10Guld13.914.74013.914.74020.148.284Fordringer på udlandet411.327.454410.329.755451.903.335Fordringer på Den Internationale Valutafond19.165.97719.316.75221.006.379Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB56.611902.979537.256Pengepolitiske udlån7.067.51019.131.67315.892.823Andre udlån2.683.0042.849.9102.780.703Pengeinstitutter 1)2.643.0082.808.6902.735.251Øvrige udlån39.99641.22045.452Indenlandske obligationer33.260.06434.442.62434.303.878Aktier mv.802.211802.2111.054.821Materielle og immaterielle anlægsaktiver767.682761.034723.636Andre aktiver2.392.6652.004.1451.289.605491.437.918504.455.823549.640.7201) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/1030/0931/10Seddelomløb59.270.61659.485.67858.208.958Møntomløb5.859.1415.859.4985.804.649Pengepolitiske indlån101.054.623114.184.013186.256.137Nettoindestående på folio31.105.62333.368.01358.600.137Indskudsbeviser69.949.00080.816.000127.656.000Andre indlån9.379.7569.691.40611.812.403Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters56.611902.979537.256indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-9.810208811institutterØvrige indlån9.313.3358.788.21911.274.336Staten235.894.439235.558.553199.517.533Forpligtelser over for udlandet1.099.8631.194.1392.052.495Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)12.773.40712.773.40713.323.359Andre passiver3.146.1842.749.2401.962.722Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464491.437.918504.455.823549.640.720

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2014

 

Comments are closed.