Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i november 2015 formindsket med 7,7 mia. kr. til 483,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 7,6 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i november netto solgt valuta for 7,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-7,144,9Andet**-0,57,8Nationalbankens nettovalutakøb-7,652,8Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-26,4Ændring i valutareserven-7,726,4Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i november et nettofinansieringsbehov på -5,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -12,4 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november forøget med 14,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 189,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november forøget nettostillingen med 24,9 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-5,2-12,4Afdrag på den indenlandske gæld*65,397,2Andet**-3,9-12,9Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov56,171,8Statens indenlandske bruttolåntagning***31,246,3Statens likviditetspåvirkning24,925,5Nationalbankens nettovalutakøb-7,652,8Nationalbankens nettoobligationskøb0,4-0,2Andre faktorer****-3,1-8,4Ændring i nettostillingen14,669,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 30. november 20151000 kr.30/1131/1030/11Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet452.382.801459.786.675414.243.276Fordringer på Den Internationale Valutafond18.241.30918.240.82219.166.746Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB63.11760.05419.933Pengepolitiske udlån1.001.0001.500.00013.253.150Andre udlån3.356.1383.017.9942.376.362Pengeinstitutter 1)3.321.1142.982.3202.337.585Øvrige udlån35.02435.67438.777Indenlandske obligationer33.456.63533.007.08133.552.480Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver736.360738.248770.958Andre aktiver2.086.3232.024.0442.942.226527.833.061534.884.296501.042.0821) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/1131/1030/11Seddelomløb62.578.33662.064.17359.914.583Møntomløb5.940.2855.923.9995.864.651Pengepolitiske indlån190.739.249176.602.630127.760.057Nettoindestående på folio55.164.24956.725.63027.818.057Indskudsbeviser135.575.000119.877.00099.942.000Andre indlån16.481.43313.848.7297.718.665Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters63.11760.05419.933indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-3232172institutterØvrige indlån16.418.28413.788.6437.698.560Staten162.451.491187.345.380218.912.390Forpligtelser over for udlandet2.401.4452.103.3791.857.926Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver5.508.9615.264.1453.280.514Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889527.833.061534.884.296501.042.082

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2015

 

Comments are closed.