Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2014

VALUTASTILLINGENValutareserven er i november 2014 forøget med 2,2 mia. kr. til 445,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 3,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 1,5 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i november netto købt valuta for 3,8 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto3,8-14,0Andet**-0,15,1Nationalbankens nettovalutakøb3,7-8,9Statens udenlandske nettolåntagning***-1,5-19,6Ændring i valutareserven2,2-28,5Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i november et nettofinansieringsbehov på -24,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -33,6 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november forøget med 20,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 114,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november forøget nettostillingen med 15,6 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-24,4-33,6Afdrag på den indenlandske gæld*53,462,3Andet**0,5-3,3Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov29,525,5Statens indenlandske bruttolåntagning***14,099,5Statens likviditetspåvirkning15,6-74,0Nationalbankens nettovalutakøb3,7-8,9Nationalbankens nettoobligationskøb0,3-0,4Andre faktorer****1,0-6,4Ændring i nettostillingen20,5-89,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 3. maj 2013 været 0,20 pct. og indskudsbevisrenten har siden 5. september 2014 været-0,05 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 30. november 20141000 kr.30/1131/1030/11Guld13.914.74013.914.74020.148.284Fordringer på udlandet414.243.276411.327.454449.308.378Fordringer på Den Internationale Valutafond19.166.74619.165.97720.743.795Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB19.93356.611584.202Pengepolitiske udlån13.253.1507.067.51015.546.261Andre udlån2.376.3622.683.0042.771.766Pengeinstitutter 1)2.337.5852.643.0082.726.721Øvrige udlån38.77739.99645.045Indenlandske obligationer33.552.48033.260.06434.545.209Aktier mv.802.211802.2111.044.352Materielle og immaterielle anlægsaktiver770.958767.682731.185Andre aktiver2.942.2262.392.6651.402.665501.042.082491.437.918546.826.0971) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/1131/1030/11Seddelomløb59.914.58359.270.61658.930.666Møntomløb5.864.6515.859.1415.806.399Pengepolitiske indlån127.760.057101.054.623200.457.375Nettoindestående på folio27.818.05731.105.62352.650.375Indskudsbeviser99.942.00069.949.000147.807.000Andre indlån7.718.6659.379.7566.328.673Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters19.93356.611584.202indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-1729.810811institutterØvrige indlån7.698.5609.313.3355.743.660Staten218.912.390235.894.439188.294.733Forpligtelser over for udlandet1.857.9261.099.863888.180Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)12.773.40712.773.40713.323.359Andre passiver3.280.5143.146.1842.094.248Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464501.042.082491.437.918546.826.097

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2014

 

Comments are closed.