Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2017

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i marts 2017 formindsket med 2,5 mia. kr. til 464,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 5,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 8,2 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 5,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto5,610,3Andet**0,16,2Nationalbankens nettovalutakøb5,716,5Statens udenlandske nettolåntagning***-8,2-8,4Ændring i valutareserven-2,58,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -33,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -50,4 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 7,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 169,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i marts formindsket nettostillingen med 15,4 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-33,7-50,4Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,46,5Andet**0,91,3Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-29,4-42,6Statens indenlandske bruttolåntagning***-14,09,3Statens likviditetspåvirkning-15,4-51,9Nationalbankens nettovalutakøb5,716,5Nationalbankens nettoobligationskøb0,60,8Andre faktorer****2,01,9Ændring i nettostillingen-7,1-32,7Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22. NATIONALBANKENS BALANCE 31. MARTS 20171000 kr.31/0328/0231/03Guld17.491.21017.491.21015.490.447Fordringer på udlandet431.530.702433.431.912382.467.606Fordringer på Den Internationale Valutafond16.487.56516.487.56517.464.613Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB41.67240.782122.047Pengepolitiske udlån150.000-5.100.000Andre udlån2.204.8002.273.8903.404.134 – Pengeinstitutter 1)2.204.8002.273.8903.372.513- Øvrige udlån–31.621Indenlandske obligationer33.713.09233.126.84933.014.137Anlægsaktier mv. 184.063221.563782.973Materielle og immaterielle anlægsaktiver636.325638.168705.809Andre aktiver687.685528.570894.707503.127.114504.240.509459.446.4731) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0328/0231/03Seddelomløb63.332.98963.196.07363.686.713Møntomløb5.945.9885.965.5235.931.980Pengepolitiske indlån169.250.737176.206.68799.598.115 – Nettoindestående på folio29.457.73730.679.68731.191.115 – Indskudsbeviser139.793.000145.527.00068.407.000Andre indlån15.535.51215.332.41615.689.595 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 41.67240.782122.047 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter7878283.220 – Øvrige indlån15.493.76315.291.55515.284.328Staten154.787.004147.423.746182.606.484Forpligtelser over for udlandet1.378.711816.9833.045.710Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188Andre passiver4.416.9789.902.9133.496.760Grundfond og reserver73.966.95370.883.92870.883.928503.127.114504.240.509459.446.473

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2017

 

Comments are closed.