Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i marts 2016 formindsket med 9,2 mia. kr. til 412,4 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,3 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 9,5 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i marts.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-16,1Andet**0,30,7Nationalbankens nettovalutakøb0,3-15,4Statens udenlandske nettolåntagning***-9,5-9,7Ændring i valutareserven-9,2-25,1Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -27,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -25,0 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 16,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 94,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i marts formindsket nettostillingen med 16,9 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-27,4-25,0Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**2,912,4Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-24,5-12,6Statens indenlandske bruttolåntagning***-7,722,0Statens likviditetspåvirkning-16,9-34,6Nationalbankens nettovalutakøb0,3-15,4Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-1,0Andre faktorer****0,60,7Ændring i nettostillingen-16,0-50,3Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. marts 20161000 kr.31/0329/0231/03Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet382.467.606390.792.433704.865.927Fordringer på Den Internationale Valutafond17.464.61317.464.61318.139.797Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB122.04749.7056.848.010Pengepolitiske udlån5.100.00030.000558.319Andre udlån3.404.1342.714.2773.735.491Pengeinstitutter 1)3.372.5132.680.1313.696.744Øvrige udlån31.62134.14638.747Indenlandske obligationer33.014.13733.014.13733.011.732Anlægsaktier mv.782.973802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver705.809709.067758.467Andre aktiver894.7071.047.4143.318.148459.446.473462.114.304787.745.2691) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0329/0231/03Seddelomløb63.686.71362.551.61760.991.255Møntomløb5.931.9805.940.8965.861.433Pengepolitiske indlån99.598.115110.552.918354.264.339Nettoindestående på folio31.191.11526.326.918159.176.339Indskudsbeviser68.407.00084.226.000195.088.000Andre indlån15.689.59516.059.90518.329.244Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters122.04749.7056.848.010indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-283.220182.25014institutterØvrige indlån15.284.32815.827.95011.481.220Staten182.606.484175.038.296261.831.740Forpligtelser over for udlandet3.045.7102.215.8241.567.436Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver3.496.7607.091.2383.167.961Grundfond og reserver70.883.92868.156.42268.156.422459.446.473462.114.304787.745.269

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2016

 

Comments are closed.