Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i marts 2015 forøget med 0,1 mia. kr. til 737,1 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i marts.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0274,9Andet**0,25,7Nationalbankens nettovalutakøb0,2280,6Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-1,0Ændring i valutareserven0,1279,6Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -26,6 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -51,0 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 5,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 353,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i marts formindsket nettostillingen med 7,4 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-26,6-51,0Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**0,5-6,5Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-26,1-57,5Statens indenlandske bruttolåntagning***-18,6-8,1Statens likviditetspåvirkning-7,4-49,4Nationalbankens nettovalutakøb0,2280,6Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,7Andre faktorer****1,73,1Ændring i nettostillingen-5,6233,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 31. marts 20151000 kr.31/0328/0231/03Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet704.865.927703.582.482425.980.851Fordringer på Den Internationale Valutafond18.139.79718.854.50119.308.857Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB6.848.01019.9134.398.310Pengepolitiske udlån558.319473.30215.348.354Andre udlån3.735.4913.386.1982.847.374Pengeinstitutter 1)3.696.7443.347.0182.800.988Øvrige udlån38.74739.18046.386Indenlandske obligationer33.011.73233.011.73232.097.896Aktier mv.802.211802.2111.064.711Materielle og immaterielle anlægsaktiver758.467757.143748.207Andre aktiver3.318.1482.634.1142.295.068787.745.269779.228.763518.004.3681) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0328/0231/03Seddelomløb60.991.25560.102.08458.583.531Møntomløb5.861.4335.860.1315.810.657Pengepolitiske indlån354.264.339359.795.373172.616.550Nettoindestående på folio159.176.33931.844.37364.509.550Indskudsbeviser195.088.000327.951.000108.107.000Andre indlån18.329.24411.261.93112.927.653Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters6.848.01019.9134.398.310indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-141459.393institutterØvrige indlån11.481.22011.241.8738.519.950Staten261.831.740254.314.456191.804.862Forpligtelser over for udlandet1.567.4361.070.925212.140Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver3.167.96110.288.535315.679Grundfond og reserver68.156.42262.959.88962.959.889787.745.269779.228.763518.004.368

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2015

 

Comments are closed.