Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i maj 2018 forøget med 0,7 mia. kr. til 468,1 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i maj.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**0,86,8Nationalbankens nettovalutakøb0,86,8Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,5Ændring i valutareserven0,76,3Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på -1,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -38,4 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 0,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 149,3 mia. kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-1,4-38,4Afdrag på den indenlandske gæld*0,04,2Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning8,721,0Andet**0,30,7Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov7,7-12,5Statens indenlandske bruttolåntagning***7,534,7Statens likviditetspåvirkning0,2-47,2Nationalbankens nettovalutakøb0,86,8Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2Andre faktorer****-1,40,0Ændring i nettostillingen-0,4-40,7Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 20181000 kr.31/0530/0431/05Guld17.220.28417.220.28417.491.210Fordringer på udlandet436.766.237436.170.124433.731.279Fordringer på Den Internationale Valutafond15.267.35415.265.87616.673.499Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB38.76339.00343.831Pengepolitiske udlån–150.000Andre udlån1.999.5101.555.8182.691.401 – Pengeinstitutter 1)1.999.5101.555.8182.691.401- Øvrige udlån—Indenlandske obligationer32.743.01432.753.49432.968.640Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063Materielle og immaterielle anlægsaktiver634.390623.758625.672Andre aktiver1.560.1681.341.142557.860506.413.783505.153.562505.117.4551) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0530/0431/05Seddelomløb64.658.62464.010.51865.298.380Møntomløb6.058.1266.014.4576.003.984Pengepolitiske indlån149.308.869149.727.631175.730.040 – Nettoindestående på folio30.954.86930.667.63130.233.040 – Indskudsbeviser118.354.000119.060.000145.497.000Andre indlån15.992.82414.752.54216.626.880 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 38.76339.00343.831 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter728.877-281.104 – Øvrige indlån15.225.18414.713.53916.301.945Staten181.916.518182.095.668144.589.162Forpligtelser over for udlandet1.128.2191.200.8273.948.120Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242Andre passiver96.19297.5084.441.694Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953506.413.783505.153.562505.117.455

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2018

 

Comments are closed.