Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2017

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i maj 2017 formindsket med 0,2 mia. kr. til 463,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,02 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i maj.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3Andet**0,06,3Nationalbankens nettovalutakøb0,016,6Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-8,7Ændring i valutareserven-0,27,9Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på 4,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -23,2 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 3,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 175,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i maj formindsket nettostillingen med 2,1 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov4,3-23,2Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning6,316,6Andet**0,11,4Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov10,7-5,2Statens indenlandske bruttolåntagning***12,836,5Statens likviditetspåvirkning-2,1-41,7Nationalbankens nettovalutakøb0,016,6Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,0Andre faktorer****-1,5-1,1Ændring i nettostillingen-3,6-26,2Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 20171000 kr.31/0530/0431/05Guld17.491.21017.491.21015.490.447Fordringer på udlandet433.731.279432.126.711396.438.540Fordringer på Den Internationale Valutafond16.673.49916.723.93317.402.772Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB43.83140.59338.869Pengepolitiske udlån150.000–Andre udlån2.691.4012.361.4442.859.784 – Pengeinstitutter 1)2.691.4012.361.4442.831.493- Øvrige udlån–28.291Indenlandske obligationer32.968.64032.979.19732.823.207Anlægsaktier mv. 184.063184.063781.473Materielle og immaterielle anlægsaktiver625.672632.085699.475Andre aktiver557.860532.6191.184.918505.117.455503.071.855467.719.4851) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0530/0431/05Seddelomløb65.298.38064.451.84164.193.686Møntomløb6.003.9845.958.1395.961.577Pengepolitiske indlån175.730.040179.228.738130.584.883 – Nettoindestående på folio30.233.04030.973.73830.287.883 – Indskudsbeviser145.497.000148.255.000100.297.000Andre indlån16.626.88015.833.86216.287.301 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 43.83140.59338.869 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter281.10472.30991.558 – Øvrige indlån16.301.94515.720.96016.156.874Staten144.589.162142.447.612159.377.879Forpligtelser over for udlandet3.948.1202.240.2862.411.149Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188Andre passiver4.441.6944.432.1823.511.894Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928505.117.455503.071.855467.719.485

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2017

 

Comments are closed.