Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i maj 2015 formindsket med 46,6 mia. kr. til 658,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 35,9 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 10,6 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i maj netto solgt valuta for 35,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-35,0206,0Andet**-0,96,3Nationalbankens nettovalutakøb-35,9212,3Statens udenlandske nettolåntagning***-10,6-10,9Ændring i valutareserven-46,6201,3Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i maj et nettofinansieringsbehov på -0,6 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -23,1 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 36,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 307,9 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i maj formindsket nettostillingen med 35,9 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-0,6-23,1Afdrag på den indenlandske gæld*4,54,6Andet**0,0-5,1Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov4,0-23,6Statens indenlandske bruttolåntagning***4,4-1,1Statens likviditetspåvirkning-0,4-22,5Nationalbankens nettovalutakøb-35,9212,3Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,8Andre faktorer****0,0-1,1Ændring i nettostillingen-36,4187,8Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag. Tallet for statens nettofinansieringsbehov for april er blevet revideret.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. maj 20151000 kr.31/0530/0431/05Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet626.241.213672.569.305404.106.914Fordringer på Den Internationale Valutafond18.000.73418.000.46819.478.850Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB28.57570.2181.206.066Pengepolitiske udlån207.836207.82811.016.130Andre udlån3.451.7713.015.8362.812.301Pengeinstitutter 1)3.416.8612.980.0132.769.434Øvrige udlån34.91035.82342.867Indenlandske obligationer32.888.21632.898.72432.407.160Aktier mv.802.211802.2111.102.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver756.739760.334751.553Andre aktiver2.436.6042.874.2461.753.644700.521.066746.906.337488.549.5691) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0530/0431/05Seddelomløb62.987.98461.897.86560.704.265Møntomløb5.876.0785.867.0325.828.436Pengepolitiske indlån308.063.916344.452.682131.488.542Nettoindestående på folio165.968.916159.453.68231.133.542Indskudsbeviser142.095.000184.999.000100.355.000Andre indlån13.096.97613.145.50510.371.471Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters28.57570.2181.206.066indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-13141.063institutterØvrige indlån13.068.38813.075.2739.164.342Staten225.289.506235.373.180202.814.311Forpligtelser over for udlandet1.061.652832.690818.496Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver2.413.0933.605.522790.752Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889700.521.066746.906.337488.549.569

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2015

 

Comments are closed.