Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i juni 2015 formindsket med 32,6 mia. kr. til 626,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 32,7 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i juni netto solgt valuta for 33,5 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-33,5172,5Andet**0,87,1Nationalbankens nettovalutakøb-32,7179,6Statens udenlandske nettolåntagning***0,1-10,9Ændring i valutareserven-32,6168,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i juni et nettofinansieringsbehov på 1,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -21,8 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juni formindsket med 11,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 296,0 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i juni formindsket nettostillingen med 32,7 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov1,3-21,8Afdrag på den indenlandske gæld*6,310,9Andet**-0,7-5,9Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov6,8-16,8Statens indenlandske bruttolåntagning***-15,6-16,7Statens likviditetspåvirkning22,4-0,1Nationalbankens nettovalutakøb-32,7179,6Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,8Andre faktorer****-1,7-2,8Ændring i nettostillingen-11,9175,9Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 30. juni 20151000 kr.30/0631/0530/06Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet594.123.902626.241.213406.066.332Fordringer på Den Internationale Valutafond17.946.98518.000.73419.434.567Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB3.059.82628.575145.893Pengepolitiske udlån980.415207.83613.401.408Andre udlån2.724.2823.451.7712.435.794Pengeinstitutter 1)2.688.7493.416.8612.394.980Øvrige udlån35.53334.91040.814Indenlandske obligationer32.937.12932.888.21633.667.459Aktier mv.802.211802.2111.102.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver758.768756.739754.021Andre aktiver2.027.5422.436.6041.653.018671.068.227700.521.066492.575.4431) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0631/0530/06Seddelomløb62.574.65362.987.98460.283.193Møntomløb5.930.2915.876.0785.858.171Pengepolitiske indlån296.948.202308.063.916147.868.425Nettoindestående på folio159.861.202165.968.91636.128.425Indskudsbeviser137.087.000142.095.000111.740.000Andre indlån15.871.35513.096.9768.307.845Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters3.059.82628.575145.893indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-13131.933institutterØvrige indlån12.811.51613.068.3888.160.019Staten204.010.482225.289.506192.819.747Forpligtelser over for udlandet1.522.2581.061.6521.176.605Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver2.479.1252.413.093528.161Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889671.068.227700.521.066492.575.443

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2015

 

Comments are closed.