Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i juli 2016 formindsket med 2,4 mia. kr. til 449,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at staten netto har indfriet lån i udlandet for 2,4 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juli.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,032,8Andet**0,00,6Nationalbankens nettovalutakøb0,033,4Statens udenlandske nettolåntagning***-2,4-21,0Ændring i valutareserven-2,412,4Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 37,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 30,1 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 33,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 176,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 34,1 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov37,030,1Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**3,832,8Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov40,763,0Statens indenlandske bruttolåntagning***6,761,5Statens likviditetspåvirkning34,11,5Nationalbankens nettovalutakøb0,033,4Nationalbankens nettoobligationskøb-0,1-0,7Andre faktorer****-0,6-2,4Ændring i nettostillingen33,431,8Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. juli 20161000 kr.31/0730/0631/07Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet419.075.769420.919.571550.532.008Fordringer på Den Internationale Valutafond17.302.63017.399.55618.102.664Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB41.09991.23774.841Pengepolitiske udlån-1.200.00080.419Andre udlån2.969.9322.776.0673.228.797Pengeinstitutter 1)2.942.0802.747.1463.192.664Øvrige udlån27.85228.92136.133Indenlandske obligationer32.908.14133.011.75532.509.479Anlægsaktier mv.781.473781.473802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver695.677699.674739.262Andre aktiver1.145.1991.304.4921.816.829490.410.367493.674.272623.593.6771) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0730/0631/07Seddelomløb64.472.50464.386.46162.721.410Møntomløb5.996.9955.997.6475.929.035Pengepolitiske indlån176.565.840144.343.033283.665.268Nettoindestående på folio31.000.84025.279.033172.577.268Indskudsbeviser145.565.000119.064.000111.088.000Andre indlån16.414.25616.416.07813.070.119Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters41.09991.23774.841indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-160.899118.6971.013institutterØvrige indlån16.212.25816.206.14412.994.265Staten135.779.320172.104.571171.486.333Forpligtelser over for udlandet1.953.4191.522.5941.133.165Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver3.836.9173.512.7723.856.486Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422490.410.367493.674.272623.593.677

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2016

 

Comments are closed.