Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i juli 2015 formindsket med 43,0 mia. kr. til 583,2 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 39,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 3,9 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i juli netto solgt valuta for 40,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-40,2132,3Andet**1,08,1Nationalbankens nettovalutakøb-39,2140,4Statens udenlandske nettolåntagning***-3,9-14,8Ændring i valutareserven-43,0125,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 34,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 12,2 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli formindsket med 12,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 283,6 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i juli formindsket nettostillingen med 39,2 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov34,012,2Afdrag på den indenlandske gæld*4,415,3Andet**-0,7-6,6Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov37,720,9Statens indenlandske bruttolåntagning***8,9-7,9Statens likviditetspåvirkning28,928,8Nationalbankens nettovalutakøb-39,2140,4Nationalbankens nettoobligationskøb-0,4-1,2Andre faktorer****-1,7-4,5Ændring i nettostillingen-12,4163,5Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. juli 20151000 kr.31/0730/0631/07Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet550.532.008594.123.902408.300.688Fordringer på Den Internationale Valutafond18.102.66417.946.98519.595.750Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB74.8413.059.82622.002Pengepolitiske udlån80.419980.4155.582.155Andre udlån3.228.7972.724.2822.564.633Pengeinstitutter 1)3.192.6642.688.7492.522.651Øvrige udlån36.13335.53341.982Indenlandske obligationer32.509.47932.937.12934.267.715Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver739.262758.768755.593Andre aktiver1.816.8292.027.5421.628.834623.593.677671.068.227487.434.3211) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0730/0631/07Seddelomløb62.721.41062.574.65359.805.530Møntomløb5.929.0355.930.2915.857.437Pengepolitiske indlån283.665.268296.948.202153.290.686Nettoindestående på folio172.577.268159.861.20218.054.686Indskudsbeviser111.088.000137.087.000135.236.000Andre indlån13.070.11915.871.3558.665.755Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters74.8413.059.82622.002indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-1.01313208institutterØvrige indlån12.994.26512.811.5168.643.545Staten171.486.333204.010.482180.597.889Forpligtelser over for udlandet1.133.1651.522.258889.459Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver3.856.4862.479.1252.594.269Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889623.593.677671.068.227487.434.321

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2015

 

Comments are closed.