Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i januar 2018 forøget med 2,1 mia. kr. til 463,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 2,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i januar.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0Andet**2,2Nationalbankens nettovalutakøb2,2Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1Ændring i valutareserven2,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen ** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsKURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2017Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en nedskrivning med 6,6 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2017 var 461,8 mia. kr.LIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -11,4 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 18,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 171,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar formindsket nettostillingen med 21,8 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-11,4Afdrag på den indenlandske gæld*0,0Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning1,1Andet**0,0Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-10,3Statens indenlandske bruttolåntagning***11,5Statens likviditetspåvirkning-21,8Nationalbankens nettovalutakøb2,2Nationalbankens nettoobligationskøb-0,2Andre faktorer****1,6Ændring i nettostillingen-18,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.1) Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps 2) Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.3) Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps 4) Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p,a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p,a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p,a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p,a.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 20181000 kr.31/0131/1231/01Guld17.220.28417.491.19717.491.210Fordringer på udlandet433.808.195438.027.616425.534.649Fordringer på Den Internationale Valutafond15.279.63116.420.15616.556.360Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB43.06052.23945.072Pengepolitiske udlån—Andre udlån2.326.9102.093.5432.537.518 – Pengeinstitutter 1)2.326.9062.093.5432.537.518- Øvrige udlån4–Indenlandske obligationer32.758.77733.167.67633.098.667Anlægsaktier mv. 184.063184.063221.563Materielle og immaterielle anlægsaktiver634.913577.377640.922Andre aktiver1.727.529408.716587.793503.983.362508.422.583496.713.7541) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0131/1231/01Seddelomløb63.148.23664.963.68163.237.589Møntomløb6.025.7476.033.3065.966.931Pengepolitiske indlån171.874.274189.967.418188.903.100 – Nettoindestående på folio31.000.27428.259.41829.421.100 – Indskudsbeviser140.874.000161.708.000159.482.000Andre indlån16.430.00116.333.53015.401.549 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 43.06052.23945.072 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter-93778 – Øvrige indlån16.386.94116.280.35415.356.398Staten156.467.395134.688.844126.144.006Forpligtelser over for udlandet2.417.7613.540.9611.751.373Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98114.512.24214.512.242Andre passiver112.0144.415.6489.913.036Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928503.983.362508.422.583496.713.754

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2018

 

Comments are closed.