Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2017

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i januar 2017 forøget med 1,8 mia. kr. til 457,8 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 2,0 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,2 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i januar.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0Andet**2,0Nationalbankens nettovalutakøb2,0Statens udenlandske nettolåntagning***-0,2Ændring i valutareserven1,8Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag. * Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i NationalbankenKURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2016Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en opskrivning med 4,5 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2016 var 456,0 mia. kr.LIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -2,7 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 12,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 188,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar formindsket nettostillingen med 15,2 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-2,7Afdrag på den indenlandske gæld*0,0Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning-0,2Andet**0,1Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-2,8Statens indenlandske bruttolåntagning***12,4Statens likviditetspåvirkning-15,2Nationalbankens nettovalutakøb2,0Nationalbankens nettoobligationskøb0,0Andre faktorer****0,4Ændring i nettostillingen-12,9Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag. * Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps DAGLIGE MARKEDSOPERATIONER I PENGEMARKEDETFra 1. februar 2017 foretager Nationalbanken daglige køb og salg af indskudsbeviser for at understøtte en smidig likviditetsudveksling. Samtidig bliver tilbagekøbstillægget forhøjet fra 0,05 procentpoint til 0,10 procentpoint. Det skal tilskynde de pengepolitiske modparter til at udveksle likviditet med hinanden. Tiltagene blev annonceret 17. januar 2017. NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 20171000 kr.31/0131/1231/01Guld17.491.21015.490.44715.490.447Fordringer på udlandet425.534.649422.465.504395.763.877Fordringer på Den Internationale Valutafond16.556.36016.613.88119.586.506Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB45.07255.20852.914Pengepolitiske udlån—Andre udlån2.537.5183.528.6212.874.477 – Pengeinstitutter 1)2.537.5183.528.5462.839.634- Øvrige udlån-7534.843Indenlandske obligationer33.098.66733.011.64933.014.137Anlægsaktier mv. 221.563184.063802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver640.922647.968713.470Andre aktiver587.7931.140.6751.443.319496.713.754493.138.016469.741.3581) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0131/1231/01Seddelomløb63.237.58964.913.15762.216.219Møntomløb5.966.9316.010.3955.948.871Pengepolitiske indlån188.903.100201.795.744126.645.167 – Nettoindestående på folio29.421.10028.918.74430.010.167 – Indskudsbeviser159.482.000172.877.00096.635.000Andre indlån15.401.54915.384.64515.413.660 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 45.07255.20852.914 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter783635 – Øvrige indlån15.356.39815.329.40015.360.711Staten126.144.006110.927.915168.607.137Forpligtelser over for udlandet1.751.3733.003.5811.154.424Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.507.18814.507.188Andre passiver9.913.0365.711.4647.092.270Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422496.713.754493.138.016469.741.358

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2017

 

Comments are closed.