Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i januar 2016 formindsket med 7,8 mia. kr. til 429,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 7,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,2 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i januar netto solgt valuta for 7,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-7,7Andet**0,1Nationalbankens nettovalutakøb-7,7Statens udenlandske nettolåntagning***-0,2Ændring i valutareserven-7,8Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.KURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2015Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en opskrivning med 2,6 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2015 var 437,5 mia. kr.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i januar et nettofinansieringsbehov på 0,5 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 18,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 126,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar formindsket nettostillingen med 11,2 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov0,5Afdrag på den indenlandske statsgæld*0,0Andet**2,3Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov2,8Statens indenlandske bruttolåntagning***14,0Statens likviditetspåvirkning-11,2Nationalbankens nettovalutakøb-7,7Nationalbankens nettoobligationskøb-1,0Andre faktorer****1,7Ændring i nettostillingen-18,2Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. januar 20161000 kr.31/0131/1231/01Guld15.490.44715.707.16715.707.167Fordringer på udlandet395.763.877404.014.404530.264.498Fordringer på Den Internationale Valutafond19.586.50618.266.47319.542.605Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB52.914707.07532.369Pengepolitiske udlån-325.0001.639.769Andre udlån2.874.4773.175.6093.392.233Pengeinstitutter 1)2.839.6343.140.0333.352.829Øvrige udlån34.84335.57639.404Indenlandske obligationer33.014.13733.456.63932.766.802Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver713.470718.758754.290Andre aktiver1.443.3191.891.5342.079.332469.741.358479.064.870606.981.2761) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0131/1231/01Seddelomløb62.216.21964.214.94559.339.264Møntomløb5.948.8715.951.2065.877.421Pengepolitiske indlån126.645.167145.128.229205.388.398Nettoindestående på folio30.010.16751.018.22930.797.398Indskudsbeviser96.635.00094.110.000174.591.000Andre indlån15.413.66015.801.90010.688.960Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters52.914707.07532.369indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-356.132145institutterØvrige indlån15.360.71115.088.69310.656.446Staten168.607.137157.375.918236.559.727Forpligtelser over for udlandet1.154.4243.090.6221.388.319Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18813.575.43913.575.439Andre passiver7.092.2705.770.18911.203.859Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889469.741.358479.064.870606.981.276

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2016

 

Comments are closed.