Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i januar 2015 forøget med 106,6 mia. kr. til 564,1 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 106,5 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i januar netto købt valuta for 106,3 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto106,3Andet**0,2Nationalbankens nettovalutakøb106,5Statens udenlandske nettolåntagning***0,1Ændring i valutareserven106,6Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.KURSREGULERING AF VALUTARESERVEN FOR 2014Nationalbanken har foretaget kursregulering af valutareserven. Reguleringen har netto medført en opskrivning med 10,8 mia. kr., således at valutareserven ved udgangen af 2014 var 457,6 mia. kr.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -6,0 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar forøget med 83,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 203,7 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i januar forøget nettostillingen med 106,5 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-6,0Afdrag på den indenlandske statsgæld*0,0Andet**-7,7Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-13,7Statens indenlandske bruttolåntagning***9,5Statens likviditetspåvirkning-23,2Nationalbankens nettovalutakøb106,5Nationalbankens nettoobligationskøb-0,9Andre faktorer****1,4Ændring i nettostillingen83,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 30. januar 2015 været -0,50 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 31. januar 20151000 kr.31/0131/1231/01Guld15.707.16713.914.74013.914.740Fordringer på udlandet530.264.498417.885.541442.387.128Fordringer på Den Internationale Valutafond19.542.60518.323.52320.016.793Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB32.369432.592680.524Pengepolitiske udlån1.639.76935.039.47411.296.598Andre udlån3.392.2332.544.2862.781.369Pengeinstitutter 1)3.352.8292.504.2612.735.515Øvrige udlån39.40440.02545.854Indenlandske obligationer32.766.80233.854.41130.447.758Aktier mv.802.211802.2111.064.711Materielle og immaterielle anlægsaktiver754.290775.889732.710Andre aktiver2.079.3322.865.6109.890.801606.981.276526.438.277533.213.1321) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0131/1231/01Seddelomløb59.339.26461.459.51758.172.060Møntomløb5.877.4215.877.8585.812.895Pengepolitiske indlån205.388.398155.078.316196.373.709Nettoindestående på folio30.797.39830.306.31665.467.709Indskudsbeviser174.591.000124.772.000130.906.000Andre indlån10.688.9608.467.1558.969.567Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters32.369432.592680.524indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-145394502institutterØvrige indlån10.656.4468.034.1698.288.541Staten236.559.727213.099.438179.608.214Forpligtelser over for udlandet1.388.3193.352.017658.132Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43912.773.40712.773.407Andre passiver11.203.8593.370.680142.684Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464606.981.276526.438.277533.213.132

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2015

 

Comments are closed.