Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i februar 2018 forøget med 3,1 mia. kr. til 467,0 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 3,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 31 mio. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i februar.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**3,15,3Nationalbankens nettovalutakøb3,15,3Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,2Ændring i valutareserven3,15,2Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i februar et nettofinansieringsbehov på -13,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -24,8 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i februar formindsket med 22,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 149,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i februar formindsket nettostillingen med 25,1 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-13,5-24,8Afdrag på den indenlandske gæld*1,71,7Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning5,06,1Andet**0,10,1Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-6,7-17,0Statens indenlandske bruttolåntagning***18,429,9Statens likviditetspåvirkning-25,1-46,9Nationalbankens nettovalutakøb3,15,3Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2Andre faktorer****-0,11,5Ændring i nettostillingen-22,1-40,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 28. FEBRUAR 20181000 kr.28/0231/0128/02Guld17.220.28417.220.28417.491.210Fordringer på udlandet435.568.966433.808.195433.431.912Fordringer på Den Internationale Valutafond15.281.41615.279.63116.487.565Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB42.96143.06040.782Pengepolitiske udlån – – -Andre udlån1.989.1792.326.9102.273.890 – Pengeinstitutter 1)1.989.1792.326.9062.273.890- Øvrige udlån04-Indenlandske obligationer32.758.77732.758.77733.126.849Anlægsaktier mv. 184.063184.063221.563Materielle og immaterielle anlægsaktiver632.924634.913638.168Andre aktiver1.921.2631.727.529528.570505.599.833503.983.362504.240.5091) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.28/0231/0128/02Seddelomløb63.130.80863.148.23663.196.073Møntomløb6.017.7166.025.7475.965.523Pengepolitiske indlån149.822.782171.874.274176.206.687 – Nettoindestående på folio31.029.78231.000.27430.679.687 – Indskudsbeviser118.793.000140.874.000145.527.000Andre indlån16.373.31216.430.00115.332.416 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 42.96143.06040.782 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter – -78 – Øvrige indlån16.330.35116.386.94115.291.555Staten181.552.716156.467.395147.423.746Forpligtelser over for udlandet1.094.7232.417.761816.983Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242Andre passiver99.842112.0149.902.913Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928505.599.833503.983.362504.240.509

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2018

 

Comments are closed.