Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i februar 2016 formindsket med 8,2 mia. kr. til 421,5 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 8,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i februar netto solgt valuta for 8,4 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-8,4-16,1Andet**0,30,4Nationalbankens nettovalutakøb-8,1-15,7Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,2Ændring i valutareserven-8,2-16,0Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i februar et nettofinansieringsbehov på 1,9 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 2,4 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i februar formindsket med 16,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 110,5 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i februar formindsket nettostillingen med 8,1 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov1,92,4Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**7,39,6Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov9,212,0Statens indenlandske bruttolåntagning***15,629,6Statens likviditetspåvirkning-6,4-17,7Nationalbankens nettovalutakøb-8,1-15,7Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-1,0Andre faktorer****-1,60,1Ændring i nettostillingen-16,1-34,3Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 29. februar 20161000 kr.29/0231/0128/02Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet390.792.433395.763.877703.582.482Fordringer på Den Internationale Valutafond17.464.61319.586.50618.854.501Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB49.70552.91419.913Pengepolitiske udlån30.000-473.302Andre udlån2.714.2772.874.4773.386.198Pengeinstitutter 1)2.680.1312.839.6343.347.018Øvrige udlån34.14634.84339.180Indenlandske obligationer33.014.13733.014.13733.011.732Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver709.067713.470757.143Andre aktiver1.047.4141.443.3192.634.114462.114.304469.741.358779.228.7631) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.29/0231/0128/02Seddelomløb62.551.61762.216.21960.102.084Møntomløb5.940.8965.948.8715.860.131Pengepolitiske indlån110.552.918126.645.167359.795.373Nettoindestående på folio26.326.91830.010.16731.844.373Indskudsbeviser84.226.00096.635.000327.951.000Andre indlån16.059.90515.413.66011.261.931Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters49.70552.91419.913indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-182.25035145institutterØvrige indlån15.827.95015.360.71111.241.873Staten175.038.296168.607.137254.314.456Forpligtelser over for udlandet2.215.8241.154.4241.070.925Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver7.091.2387.092.27010.288.535Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889462.114.304469.741.358779.228.763

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2016

 

Comments are closed.