Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i februar 2015 forøget med 172,9 mia. kr. til 737,1 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 174,0 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 1,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i februar netto købt valuta for 168,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet. Hovedparten af interventionerne fandt sted i dagene omkring rentenedsættelsen 5. februar. I sidste del af februar har Nationalbanken ikke interveneret i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto168,7274,9Andet**5,45,5Nationalbankens nettovalutakøb174,0280,5Statens udenlandske nettolåntagning***-1,1-1,0Ændring i valutareserven172,9279,5Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i februar et nettofinansieringsbehov på -19,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -25,4 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i februar forøget med 155,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 359,3 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i februar forøget nettostillingen med 174,0 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-19,4-25,4Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**1,6-6,1Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-17,8-31,4Statens indenlandske bruttolåntagning***1,010,5Statens likviditetspåvirkning-18,8-41,9Nationalbankens nettovalutakøb174,0280,5Nationalbankens nettoobligationskøb0,2-0,7Andre faktorer****0,11,4Ændring i nettostillingen155,6239,3Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 28. februar 20151000 kr.28/0231/0128/02Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet703.582.482530.264.498442.766.470Fordringer på Den Internationale Valutafond18.854.50119.542.60519.677.960Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB19.91332.3691.224.944Pengepolitiske udlån473.3021.639.7699.472.312Andre udlån3.386.1983.392.2332.598.347Pengeinstitutter 1)3.347.0183.352.8292.552.911Øvrige udlån39.18039.40445.436Indenlandske obligationer33.011.73232.766.80231.339.669Aktier mv.802.211802.2111.064.711Materielle og immaterielle anlægsaktiver757.143754.290741.040Andre aktiver2.634.1142.079.3328.940.875779.228.763606.981.276531.741.0681) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.28/0231/0128/02Seddelomløb60.102.08459.339.26458.415.293Møntomløb5.860.1315.877.4215.810.250Pengepolitiske indlån359.795.373205.388.398170.370.182Nettoindestående på folio31.844.37330.797.39858.526.182Indskudsbeviser327.951.000174.591.000111.844.000Andre indlån11.261.93110.688.9609.958.495Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters19.91332.3691.224.944indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-145145502institutterØvrige indlån11.241.87310.656.4468.733.049Staten254.314.456236.559.727202.524.562Forpligtelser over for udlandet1.070.9251.388.319995.697Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver10.288.53511.203.859190.718Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464779.228.763606.981.276531.741.068

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2015

 

Comments are closed.