Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2016

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i december 2016 forøget med 1,8 mia. kr. til 451,6 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 1,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i december netto købt valuta for 0,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,733,5Andet**1,12,0Nationalbankens nettovalutakøb1,835,5Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-21,5Ændring i valutareserven1,814,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 9,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 24,0 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 22,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 201,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i december forøget nettostillingen med 21,4 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov9,024,0Afdrag på den indenlandske gæld*35,389,6Andet**-33,0-7,0Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov11,2106,6Statens indenlandske bruttolåntagning***-10,280,3Statens likviditetspåvirkning21,426,3Nationalbankens nettovalutakøb1,835,5Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,5Andre faktorer****-0,4-4,3Ændring i nettostillingen22,857,0Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. DECEMBER 20161000 kr.31/1230/1131/12Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet422.465.504422.067.878404.014.404Fordringer på Den Internationale Valutafond16.613.88116.617.09618.266.473Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB55.20837.032707.075Pengepolitiske udlån–325.000Andre udlån3.528.6213.037.8563.175.609 – Pengeinstitutter 1)3.528.5463.035.6123.140.033- Øvrige udlån752.24435.576Indenlandske obligationer33.011.64933.011.64933.456.639Anlægsaktier mv. 184.063221.563802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver647.968645.264718.758Andre aktiver1.140.6751.232.8391.891.534493.138.016492.361.624479.064.8701) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/1230/1131/12Seddelomløb64.913.15763.888.43064.214.945Møntomløb6.010.3956.011.2815.951.206Pengepolitiske indlån201.795.744178.957.510145.128.229 – Nettoindestående på folio28.918.74428.854.51051.018.229 – Indskudsbeviser172.877.000150.103.00094.110.000Andre indlån15.384.64515.705.06415.801.900 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 55.20837.032707.075 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter36366.132 – Øvrige indlån15.329.40015.667.99615.088.693Staten110.927.915132.306.462157.375.918Forpligtelser over for udlandet3.003.5814.368.0873.090.622Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver5.711.4645.733.6745.770.189Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422493.138.016492.361.624479.064.870

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2016

 

Comments are closed.