Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i december 2015 formindsket med 49,0 mia. kr. til 434,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 48,9 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1. Der er ikke foretaget kursregulering.Nationalbanken har i december netto solgt valuta for 49,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-49,6-4,7Andet**0,78,5Nationalbankens nettovalutakøb-48,93,8Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-26,5Ændring i valutareserven-49,0-22,7Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i december et nettofinansieringsbehov på 2,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -13,1 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december formindsket med 44,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 144,8 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i december formindsket nettostillingen med 48,9 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov2,2-13,1Afdrag på den indenlandske gæld*3,6100,8Andet**1,7-8,3Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov7,679,4Statens indenlandske bruttolåntagning***2,548,8Statens likviditetspåvirkning5,130,6Nationalbankens nettovalutakøb-48,93,8Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2Andre faktorer****-1,1-9,4Ændring i nettostillingen-44,924,8Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. december 20151000 kr.31/1230/1131/12Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet404.014.404452.382.801417.885.541Fordringer på Den Internationale Valutafond18.266.47318.241.30918.323.523Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB707.07563.117432.592Pengepolitiske udlån325.0001.001.00035.039.474Andre udlån3.175.6093.356.1382.544.286Pengeinstitutter 1)3.140.0333.321.1142.504.261Øvrige udlån35.57635.02440.025Indenlandske obligationer33.456.63933.456.63533.854.411Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver718.758736.360775.889Andre aktiver1.891.5342.086.3232.865.610479.064.870527.833.061526.438.2771) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/1230/1131/12Seddelomløb64.214.94562.578.33661.459.517Møntomløb5.951.2065.940.2855.877.858Pengepolitiske indlån145.128.229190.739.249155.078.316Nettoindestående på folio51.018.22955.164.24930.306.316Indskudsbeviser94.110.000135.575.000124.772.000Andre indlån15.801.90016.481.4338.467.155Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters707.07563.117432.592indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-6.13232394institutterØvrige indlån15.088.69316.418.2848.034.169Staten157.375.918162.451.491213.099.438Forpligtelser over for udlandet3.090.6222.401.4453.352.017Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver5.770.1895.508.9613.370.680Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889479.064.870527.833.061526.438.277

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2015

 

Comments are closed.