Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2014

VALUTASTILLINGENValutareserven er i december 2014 forøget med 1,3 mia. kr. til 446,8 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,8 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 2,1 mia. kr., jf. tabel 1. Der er ikke foretaget kursregulering.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i december.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-14,0Andet**-0,84,3Nationalbankens nettovalutakøb-0,8-9,7Statens udenlandske nettolåntagning***2,1-17,5Ændring i valutareserven1,3-27,2Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i december et nettofinansieringsbehov på 9,8 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -23,8 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 5,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 120,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i december forøget nettostillingen med 8,0 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov9,8-23,8Afdrag på den indenlandske gæld*0,062,3Andet**1,4-1,9Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov11,236,7Statens indenlandske bruttolåntagning***3,3102,8Statens likviditetspåvirkning8,0-66,0Nationalbankens nettovalutakøb-0,8-9,7Nationalbankens nettoobligationskøb0,3-0,1Andre faktorer****-2,0-8,3Ændring i nettostillingen5,5-84,2Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 3. maj 2013 været 0,20 pct. og indskudsbevisrenten har siden 5. september 2014 været -0,05 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 31. december 20141000 kr.31/1230/1131/12Guld13.914.74013.914.74020.148.284Fordringer på udlandet417.885.541414.243.276447.946.812Fordringer på Den Internationale Valutafond18.323.52319.166.74620.885.739Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB432.59219.9333.904.588Pengepolitiske udlån35.039.47413.253.15023.145.472Andre udlån2.544.2862.376.3622.474.671Pengeinstitutter 1)2.504.2612.337.5852.428.940Øvrige udlån40.02538.77745.731Indenlandske obligationer33.854.41133.552.48034.472.636Aktier mv.802.211802.2111.044.352Materielle og immaterielle anlægsaktiver775.889770.958738.836Andre aktiver2.865.6102.942.2261.166.585526.438.277501.042.082555.927.9751) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/1230/1131/12Seddelomløb61.459.51759.914.58360.681.434Møntomløb5.877.8585.864.6515.809.589Pengepolitiske indlån155.078.316127.760.057227.357.723Nettoindestående på folio30.306.31627.818.05759.325.723Indskudsbeviser124.772.00099.942.000168.032.000Andre indlån8.467.1557.718.66510.900.072Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters432.59219.9333.904.588indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-3941726.378institutterØvrige indlån8.034.1697.698.5606.989.106Staten213.099.438218.912.390161.952.562Forpligtelser over for udlandet3.352.0171.857.9263.125.153Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)12.773.40712.773.40713.323.359Andre passiver3.370.6803.280.5142.075.619Grundfond og reserver62.959.88962.959.88970.702.464526.438.277501.042.082555.927.975

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2014

 

Comments are closed.