Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i august 2018 formindsket med 174 mio. kr. til 467,9 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 141 mio. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 33 mio. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**-0,16,8Nationalbankens nettovalutakøb-0,16,8Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,7Ændring i valutareserven-0,26,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -13,6 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -15,6 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 12,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 185,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 12,7 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-13,6-15,6Afdrag på den indenlandske gæld*0,05,3Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning5,630,1Andet**0,00,8Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-8,020,6Statens indenlandske bruttolåntagning***4,634,5Statens likviditetspåvirkning-12,7-13,8Nationalbankens nettovalutakøb-0,16,8Nationalbankens nettoobligationskøb0,10,2Andre faktorer****0,71,9Ændring i nettostillingen-12,0-5,0Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet. NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. AUGUST 20181000 kr.31/0831/0731/08Guld17.220.28617.220.28217.491.210Fordringer på udlandet437.273.241436.757.155435.797.887Fordringer på Den Internationale Valutafond16.054.82016.052.03816.714.768Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB40.65539.80246.939Pengepolitiske udlån—Andre udlån1.771.3261.835.5702.189.373 – Pengeinstitutter 1)1.771.3261.835.5702.189.373- Øvrige udlån—Indenlandske obligationer33.125.70733.026.65932.867.759Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063Materielle og immaterielle anlægsaktiver635.838631.641621.781Andre aktiver1.636.4651.407.548623.038507.942.401507.154.758506.536.8181) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0831/0731/08Seddelomløb63.973.61464.809.88763.857.229Møntomløb6.087.9206.085.7746.036.842Pengepolitiske indlån184.958.699196.967.264194.954.360 – Nettoindestående på folio30.807.69931.016.26430.960.360 – Indskudsbeviser154.151.000165.951.000163.994.000Andre indlån14.369.09514.155.14916.236.469 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 40.65539.80246.939 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter671.442599.121274 – Øvrige indlån13.656.99813.516.22616.189.256Staten148.521.875135.844.629126.967.268Forpligtelser over for udlandet2.659.5841.966.8925.589.733Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242Andre passiver117.20370.7524.415.722Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953507.942.401507.154.758506.536.818Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2018

 

Comments are closed.