Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2017

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i august 2017 forøget med 0,6 mia. kr. til 464,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,6 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3Andet**0,67,0Nationalbankens nettovalutakøb0,617,3Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-8,9Ændring i valutareserven0,68,4Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -11,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -1,7 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 16,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 195,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 18,5 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov-11,7-1,7Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning2,534,6Andet**0,01,4Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-9,234,3Statens indenlandske bruttolåntagning***9,358,4Statens likviditetspåvirkning-18,5-24,1Nationalbankens nettovalutakøb0,617,3Nationalbankens nettoobligationskøb0,1-0,1Andre faktorer****1,00,0Ændring i nettostillingen-16,8-6,8Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 31. AUGUST 20171000 kr.31/0831/0731/08Guld17.491.21017.491.21015.490.447Fordringer på udlandet435.797.887435.411.115420.346.492Fordringer på Den Internationale Valutafond16.714.76816.535.96917.302.872Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB46.93944.40636.549Pengepolitiske udlån–30.000Andre udlån2.189.3732.175.2642.890.523 – Pengeinstitutter 1)2.189.3732.175.2642.866.685- Øvrige udlån–23.838Indenlandske obligationer32.867.75932.769.63433.011.211Anlægsaktier mv. 184.063184.063781.473Materielle og immaterielle anlægsaktiver621.781618.896690.748Andre aktiver623.038536.4631.158.477506.536.818505.767.020491.738.7921) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0831/0731/08Seddelomløb63.857.22964.697.73463.698.290Møntomløb6.036.8426.035.1276.010.726Pengepolitiske indlån194.954.360211.712.783160.795.200 – Nettoindestående på folio30.960.36030.937.78325.655.200 – Indskudsbeviser163.994.000180.775.000135.140.000Andre indlån16.236.46916.325.25116.264.199 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 46.93944.40636.549 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter27456.88920.771 – Øvrige indlån16.189.25616.223.95616.206.879Staten126.967.268108.516.241152.332.575Forpligtelser over for udlandet5.589.7335.579.4893.292.838Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188Andre passiver4.415.7224.421.2003.953.848Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928506.536.818505.767.020491.738.792

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2017

 

Comments are closed.