Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i august 2016 formindsket med 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,032,8Andet**0,00,6Nationalbankens nettovalutakøb0,033,4Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-21,0Ændring i valutareserven-0,112,3Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i august et nettofinansieringsbehov på -5,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 24,5 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 15,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 160,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 16,6 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-5,724,5Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**1,734,5Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-4,059,0Statens indenlandske bruttolåntagning***12,674,1Statens likviditetspåvirkning-16,6-15,1Nationalbankens nettovalutakøb0,033,4Nationalbankens nettoobligationskøb0,1-0,5Andre faktorer****0,6-1,8Ændring i nettostillingen-15,816,0Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 31. august 20161000 kr.31/0831/0731/08Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet420.346.492419.075.769505.061.937Fordringer på Den Internationale Valutafond17.302.87217.302.63018.264.391Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB36.54941.09965.802Pengepolitiske udlån30.000-80.422Andre udlån2.890.5232.969.9322.990.961Pengeinstitutter 1)2.866.6852.942.0802.954.073Øvrige udlån23.83827.85236.888Indenlandske obligationer33.011.21132.908.14132.509.479Anlægsaktier mv.781.473781.473802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver690.748695.677736.388Andre aktiver1.158.4771.145.1991.877.625491.738.792490.410.367578.096.3831) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0831/0731/08Seddelomløb63.698.29064.472.50462.453.759Møntomløb6.010.7265.996.9955.927.300Pengepolitiske indlån160.795.200176.565.840232.055.683Nettoindestående på folio25.655.20031.000.84056.186.683Indskudsbeviser135.140.000145.565.000175.869.000Andre indlån16.264.19916.414.25613.719.945Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters36.54941.09965.802indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-20.771160.899220.055institutterØvrige indlån16.206.87916.212.25813.434.088Staten152.332.575135.779.320175.184.537Forpligtelser over for udlandet3.292.8381.953.4192.872.594Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver3.953.8483.836.9174.150.704Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422491.738.792490.410.367578.096.383

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2016

 

Comments are closed.