Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i august 2015 formindsket med 47,0 mia. kr. til 536,2 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 47,0 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i august netto solgt valuta for 48,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-48,184,2Andet**1,19,2Nationalbankens nettovalutakøb-47,093,4Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-14,8Ændring i valutareserven-47,078,6Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i august et nettofinansieringsbehov på -9,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 2,2 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 51,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 232,0 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i august formindsket nettostillingen med 47,0 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov-9,02,2Afdrag på den indenlandske gæld*6,321,6Andet**-0,8-7,4Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-3,516,3Statens indenlandske bruttolåntagning***0,2-7,7Statens likviditetspåvirkning-3,724,0Nationalbankens nettovalutakøb-47,093,4Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-1,2Andre faktorer****-0,9-4,3Ændring i nettostillingen-51,6111,9Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.NATIONALBANKENS BALANCE 31. august 20151000 kr.31/0831/0731/08Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet505.061.937550.532.008409.297.770Fordringer på Den Internationale Valutafond18.264.39118.102.66419.439.343Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB65.80274.84133.212Pengepolitiske udlån80.42280.4195.123.089Andre udlån2.990.9613.228.7972.787.685Pengeinstitutter 1)2.954.0733.192.6642.746.476Øvrige udlån36.88836.13341.209Indenlandske obligationer32.509.47932.509.47934.418.516Aktier mv.802.211802.211802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver736.388739.262758.066Andre aktiver1.877.6251.816.8291.775.617578.096.383623.593.677488.350.2491) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.31/0831/0731/08Seddelomløb62.453.75962.721.41059.711.652Møntomløb5.927.3005.929.0355.859.402Pengepolitiske indlån232.055.683283.665.268124.547.849Nettoindestående på folio56.186.683172.577.26827.740.849Indskudsbeviser175.869.000111.088.00096.807.000Andre indlån13.719.94513.070.1198.451.324Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters65.80274.84133.212indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-220.0551.013208institutterØvrige indlån13.434.08812.994.2658.417.904Staten175.184.537171.486.333210.496.265Forpligtelser over for udlandet2.872.5941.133.1651.044.267Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver4.150.7043.856.4862.506.194Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889578.096.383623.593.677488.350.249

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2015

 

Comments are closed.