Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2018

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i april 2018 forøget med 0,6 mia. kr. til 467,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,6 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i april.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0Andet**0,66,0Nationalbankens nettovalutakøb0,66,0Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,4Ændring i valutareserven0,65,7Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på 28,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -37,0 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 25,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 149,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 24,6 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov28,3-37,0Afdrag på den indenlandske gæld*1,94,1Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,112,3Andet**0,10,4Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov33,5-20,2Statens indenlandske bruttolåntagning***8,927,2Statens likviditetspåvirkning24,6-47,4Nationalbankens nettovalutakøb0,66,0Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2Andre faktorer****0,51,3Ændring i nettostillingen25,7-40,2Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 30. APRIL 20181000 kr.30/0431/0330/04Guld17.220.28417.220.28417.491.210Fordringer på udlandet436.170.124435.890.906432.126.711Fordringer på Den Internationale Valutafond15.265.87615.266.57716.723.933Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB39.00341.56540.593Pengepolitiske udlån-5.500.000-Andre udlån1.555.8182.257.4572.361.444 – Pengeinstitutter 1)1.555.8182.257.4572.361.444- Øvrige udlån–0Indenlandske obligationer32.753.49432.758.77732.979.197Anlægsaktier mv. 184.063184.063184.063Materielle og immaterielle anlægsaktiver623.758628.787632.085Andre aktiver1.341.1421.696.192532.619505.153.562511.444.608503.071.8551) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0431/0330/04Seddelomløb64.010.51863.966.22764.451.841Møntomløb6.014.4576.015.3165.958.139Pengepolitiske indlån149.727.631129.571.484179.228.738 – Nettoindestående på folio30.667.63128.119.48430.973.738 – Indskudsbeviser119.060.000101.452.000148.255.000Andre indlån14.752.54216.383.51815.833.862 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 39.00341.56540.593 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter–72.309 – Øvrige indlån14.713.53916.341.95315.720.960Staten182.095.668206.678.896142.447.612Forpligtelser over for udlandet1.200.8271.481.8692.240.286Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.540.98113.540.98114.512.242Andre passiver97.50892.8874.432.182Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953505.153.562511.444.608503.071.855

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2018

 

Comments are closed.