Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2017

VALUTASTILLINGEN Valutareserven er i april 2017 formindsket med 0,03 mia. kr. til 464,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i april.Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven – tabel 1 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,010,3Andet**0,16,3Nationalbankens nettovalutakøb0,116,6Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-8,5Ændring i valutareserven0,08,1Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswapsLIKVIDITETSUDVIKLINGEN Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på 23,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -27,5 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 10,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 179,2 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 12,3 mia kr.Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken – tabel 2 Statens nettofinansieringsbehov23,0-27,5Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning3,710,3Andet**0,01,3Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov26,7-15,9Statens indenlandske bruttolåntagning***14,423,7Statens likviditetspåvirkning12,3-39,6Nationalbankens nettovalutakøb0,116,6Nationalbankens nettoobligationskøb-0,70,1Andre faktorer****-1,50,3Ændring i nettostillingen10,1-22,6Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps **** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Ole Mikkelsen på tlf. 33 63 60 27. NATIONALBANKENS BALANCE 30. APRIL 20171000 kr.30/0431/0330/04Guld17.491.21017.491.21015.490.447Fordringer på udlandet432.126.711431.530.702374.484.922Fordringer på Den Internationale Valutafond16.723.93316.487.56517.402.895Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB40.59341.67244.676Pengepolitiske udlån-150.000-Andre udlån2.361.4442.204.8002.431.023 – Pengeinstitutter 1)2.361.4442.204.8002.402.125- Øvrige udlån–28.898Indenlandske obligationer32.979.19733.713.09232.731.209Anlægsaktier mv. 184.063184.063781.473Materielle og immaterielle anlægsaktiver632.085636.325703.418Andre aktiver532.619687.6851.300.935503.071.855503.127.114445.370.9981) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0431/0330/04Seddelomløb64.451.84163.332.98963.483.993Møntomløb5.958.1395.945.9885.931.401Pengepolitiske indlån179.228.738169.250.737110.522.949 – Nettoindestående på folio30.973.73829.457.73729.855.949 – Indskudsbeviser148.255.000139.793.00080.667.000Andre indlån15.833.86215.535.51216.480.367 – Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 40.59341.67244.676 – Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter72.30978313.674 – Øvrige indlån15.720.96015.493.76316.122.017Staten142.447.612154.787.004156.010.247Forpligtelser over for udlandet2.240.2861.378.7113.838.722Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.512.24214.512.24214.507.188Andre passiver4.432.1824.416.9783.712.203Grundfond og reserver73.966.95373.966.95370.883.928503.071.855503.127.114445.370.998

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2017

 

Comments are closed.