Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2016

VALUTASTILLINGENValutareserven er i april 2016 formindsket med 8,8 mia. kr. til 403,5 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 8,6 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i april.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-16,1Andet**-0,20,5Nationalbankens nettovalutakøb-0,2-15,6Statens udenlandske nettolåntagning***-8,6-18,4Ændring i valutareserven-8,8-34,0Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i april et nettofinansieringsbehov på 31,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 6,1 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april forøget med 16,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 110,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i april forøget nettostillingen med 18,0 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov31,16,1Afdrag på den indenlandske gæld*0,00,0Andet**0,412,8Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov31,518,9Statens indenlandske bruttolåntagning***13,435,4Statens likviditetspåvirkning18,0-16,5Nationalbankens nettovalutakøb-0,2-15,6Nationalbankens nettoobligationskøb-0,3-1,3Andre faktorer****-1,5-0,9Ændring i nettostillingen16,0-34,3Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.NATIONALBANKENS BALANCE 30. april 20161000 kr.30/0431/0330/04Guld15.490.44715.490.44715.707.167Fordringer på udlandet374.484.922382.467.606672.569.305Fordringer på Den Internationale Valutafond17.402.89517.464.61318.000.468Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB44.676122.04770.218Pengepolitiske udlån-5.100.000207.828Andre udlån2.431.0233.404.1343.015.836Pengeinstitutter 1)2.402.1253.372.5132.980.013Øvrige udlån28.89831.62135.823Indenlandske obligationer32.731.20933.014.13732.898.724Anlægsaktier mv.781.473782.973802.211Materielle og immaterielle anlægsaktiver703.418705.809760.334Andre aktiver1.300.935894.7072.874.246445.370.998459.446.473746.906.3371) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0431/0330/04Seddelomløb63.483.99363.686.71361.897.865Møntomløb5.931.4015.931.9805.867.032Pengepolitiske indlån110.522.94999.598.115344.452.682Nettoindestående på folio29.855.94931.191.115159.453.682Indskudsbeviser80.667.00068.407.000184.999.000Andre indlån16.480.36715.689.59513.145.505Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters44.676122.04770.218indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-313.674283.22014institutterØvrige indlån16.122.01715.284.32813.075.273Staten156.010.247182.606.484235.373.180Forpligtelser over for udlandet3.838.7223.045.710832.690Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)14.507.18814.507.18813.575.439Andre passiver3.712.2033.496.7603.605.522Grundfond og reserver70.883.92870.883.92868.156.422445.370.998459.446.473746.906.337

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2016

 

Comments are closed.