Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2015

VALUTASTILLINGENValutareserven er i april 2015 formindsket med 31,7 mia. kr. til 705,4 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 32,4 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,7 mia. kr., jf. tabel 1.Nationalbanken har i april netto solgt valuta for 33,9 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-33,9241,1Andet**1,47,1Nationalbankens nettovalutakøb-32,4248,2Statens udenlandske nettolåntagning***0,7-0,3Ændring i valutareserven-31,7247,9Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.**Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta, EU-betalinger og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.LIKVIDITETSUDVIKLINGENStaten havde i april et nettofinansieringsbehov på 26,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -24,7 mia. kr., jf. tabel 2.Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april formindsket med 9,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 344,2 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i april formindsket nettostillingen med 32,4 mia. kr.FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2Statens nettofinansieringsbehov26,3-24,7Afdrag på den indenlandske gæld*0,10,1Andet**3,6-3,0Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov29,9-27,6Statens indenlandske bruttolåntagning***2,6-5,5Statens likviditetspåvirkning27,3-22,1Nationalbankens nettovalutakøb-32,4248,2Nationalbankens nettoobligationskøb-0,1-0,8Andre faktorer****-4,2-1,1Ændring i nettostillingen-9,5224,2Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.*Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.**Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.***Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.****Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.NATIONALBANKENS RENTESATSERDiskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 6. februar 2015 været -0,75 pct.Henvendelse bedes rettet til Karsten Biltoft på tlf. 33 63 60 21.NATIONALBANKENS BALANCE 30. april 20151000 kr.30/0431/0330/04Guld15.707.16715.707.16713.914.740Fordringer på udlandet672.569.305704.865.927405.609.685Fordringer på Den Internationale Valutafond18.000.46818.139.79719.484.645Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit-institutters TARGET konti i ECB70.2186.848.010772.510Pengepolitiske udlån207.828558.3198.576.108Andre udlån3.015.8363.735.4913.012.922Pengeinstitutter 1)2.980.0133.696.7442.969.029Øvrige udlån35.82338.74743.893Indenlandske obligationer32.898.72433.011.73231.321.618Aktier mv.802.211802.2111.064.711Materielle og immaterielle anlægsaktiver760.334758.467752.719Andre aktiver2.874.2463.318.1481.845.614746.906.337787.745.269486.355.2721) Herunder udlån kontantdepoter.1000 kr.30/0431/0330/04Seddelomløb61.897.86560.991.25559.658.743Møntomløb5.867.0325.861.4335.810.187Pengepolitiske indlån344.452.682354.264.339131.869.444Nettoindestående på folio159.453.682159.176.33933.025.444Indskudsbeviser184.999.000195.088.00098.844.000Andre indlån13.145.50518.329.2449.624.057Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters70.2186.848.010772.510indeståender på TARGET konti i ECBØvrige indlån penge- og realkredit-141436.422institutterØvrige indlån13.075.27311.481.2208.815.125Staten235.373.180261.831.740202.385.409Forpligtelser over for udlandet832.6901.567.436701.046Modpost til tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF (SDR)13.575.43913.575.43912.773.407Andre passiver3.605.5223.167.961573.090Grundfond og reserver68.156.42268.156.42262.959.889746.906.337787.745.269486.355.272

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2015

 

Comments are closed.