Finansiel stabilitet, 2. halvår 2014

De store danske banker er velkapitaliseredeDe fem systemisk vigtige banker har en høj kapitalisering. “Kapitalkravene stiger de kommende år som følge af indfasning af nye EU-krav, og det er vigtigt, at bankerne opretholder en høj overdækning i forhold til de fuldt indfasede kapitalkrav”, siger nationalbankdirektør Lars Rohde.De store danske banker kan modstå betydeligt stressNationalbanken har undersøgt robustheden af bankernes kapitalisering ved hjælp af stresstest. “Stresstesten viser, at de fem største banker kan modstå hårde makroøkonomiske stød”, fortsætter Lars Rohde. En stress-test på EU-niveau forud for etableringen af bankunionen viste et lignende resultat.Indtjeningen presses af lav efterspørgsel og øget priskonkurrenceBankernes indtjening presses af en lav efterspørgsel efter nyudlån og øget priskonkurrence. Samtidig sætter det fortsat lave renteniveau indlånsforretningen under pres, da bankerne betaler en forholdsvis høj rente på indlån i forhold til den aktuelle pengemarkedsrente. “For banker med lav indtjening er det relevant at undersøge mulighederne for kapacitetstilpasning, herunder fusion”, siger Lars Rohde.Bankerne lemper kreditstandarderne for erhvervskunderNationalbankens seneste udlånsundersøgelser viser en tendens til begyndende lempelse af kreditstandarderne for udlån, særligt for erhverv. Bankerne angiver øget konkurrence som den vigtigste faktor bag lempelsen. “Den høje udlånsvækst i bankerne forud for finanskrisen skete netop på bekostning af kreditkvaliteten, og det er vigtigt, at dette ikke gentager sig”, fastslår Lars Rohde.Lave renter kan anspore til overdreven risikotagningRenterne i Danmark er aktuelt meget lave, volatiliteten er lav, og kurserne på finansielle aktiver er steget betydeligt. Finansielle aktører kan gennem overdreven risikotagning gøre sig sårbare over for en abrupt reversering af den globale søgen efter afkast. Dermed kan de aktuelle mar-kedsforhold indebære risici for den finansielle stabilitet.”I det danske finansielle system er der aktuelt ikke tegn på, at der er opbygget væsentlige systemiske risici som følge af det lave renteniveau. Men der grund til at være på vagt”, konstaterer Lars Rohde.”Kreditinstitutterne bør sikre, at de er i stand til at modstå både de direkte tab som følge af en priskorrektion på finansielle aktiver og de afledte effekter – fx vanskeligere markedsadgang – som følge af den markedsuro, der vil kunne opstå ved en sådan markedskorrektion”, siger Lars Rohde.Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.

Nyheden er leveret af Danmarks Nationalbank. Læs resten af nyheden her.

😀 Prøv vores låneguide 😀

DanskePenge.dk er specialiserede i at finde gode lånetilbud til dig. Lån fra 50 kr. helt op til 500.000 kr. og få et tilbud inden for få minutter fra et eller flere af de mere end 25 banker vi sammenligner.

button - Finansiel stabilitet, 2. halvår 2014

 

Comments are closed.